Ngunit sinabi niya, “Huwag mong gawin iyan! Second Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » comments. Ako ma'y aliping tulad mo, at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. -Job 2:6 Mga Saloobin na Talata sa L… 2 Corinto. 4 Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito kaya't hindi humihina ang aming loob. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 2 Mga Taga-Corinto 4 2 Mga Taga-Corinto 6 → 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. Word for the World has started more than 300 churches throughout the Philippines and the world. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinthians 1 Corinto 1 John 1 Juan 1 Pedro 1 Peter 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Timoteo 3 Juan Colosas Ecclesiastes Efeso English Bible Verse Ephesians Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias John Juan Judas Kawikaan Lucas Marcos Mateo Matthew Nahum Pahayag Panaghoy Philippians Proverbs Psalm Roma Romans Salmo Santiago Tagalog Bible Verse … Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. 2 Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila. 4 Kaya naman, alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami sumusuko. 11 Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako! 2 Mga Taga-Corinto 5:10 - Sapagka't tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Cristo; upang tumanggap ang bawa't isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. 2 Mga Taga-Corinto 3 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, “Sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan koʼy ... (2 Corinto 12:9) Comments. 3 … 2 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 2 Corinto 12:9. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia; 2 Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob. 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. 1 Corinthians 1 Corinto 1 John 1 Juan 1 Pedro 1 Peter 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Timoteo 3 Juan Colosas Ecclesiastes Efeso English Bible Verse Ephesians Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias John Juan Judas Kawikaan Lucas Marcos Mateo Matthew Nahum Pahayag Panaghoy Philippians Proverbs Psalm Roma Romans Salmo Santiago Tagalog Bible Verse … Kabanata 8 . 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paano Dapat Magbigay ang Isang Cristiano? 6 Yamang kami'y magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang-loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang* ito,+ bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay+ at mananatili nang walang hanggan sa langit. Deuteronomio 31:6. 1:3 Sapagka't tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. 2 Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila. 2 Dumaraing tayo sa ngayon, dahil pinananabikan nating maisuot na ang katawang panlangit. Tagalog Bible Verse. 3 Sapagka't ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 Datapuwa't sinugo ko ang mga kapatid, upang ang … 2 Mga Taga-Corinto 13 ... 2 Sinabi ko na nang una, at muling aking ipinagpapauna, gaya nang ako'y nahaharap ng ikalawa, gayon din ngayon, na ako'y wala sa harapan, sa mga nagkasala nang una, ... (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 At kapag nangyari ito, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa. Word for the World. Second Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto. Kabanata 9 . -- This Bible is now Public Domain. Bayanan IEMELIF Church is small church residing in Muntinlupa, Philippines. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) 2 Sapagkat sinasabi niya, Upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang, una, dapat muna nating maintindihan na sa katotohanan, ito ay isang paglikha, at … Leave a Reply Cancel reply. 2 Corinto 11:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 8 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia. Read the Bible free online. Ang binuhay na muling pagkatao ng mananampalataya ang tinutukoy ni Pablo sa 2 Corinto 5:17 bilang isang "bagong nilalang." Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto. 2 Corinto. 1 Si Pablo, isang apostol+ ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo+ na ating kapatid sa kongregasyon ng Diyos na nasa Corinto, kasama ang lahat ng mga banal+ na nasa buong Acaya:+. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Pahayag 22:8-9 - Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. 2 Mga Taga-Corinto 5:21 - Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatirapa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. 2 Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain. -- This Bible is now Public Domain. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay. 4 Sapagka't tunay na kaming nangasa tabernakulong ito ay nagsisihibik, na nangabibigatan; hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa naming kami'y bihisan, upang ang may kamatayan … Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto. Hindi kami nanloloko ng mga tao, at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Kayamanang Espirituwal sa Sisidlang Yari sa Putik. JimLaS 4 months ago 1 min read. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Corinto 6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 2 Corinto 12:9. 3 years ago 0 0. Job 2:6 - Devotional Verses With Reflection Tagalog At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, Narito, siya'y nasa iyong kamay; ingatan mo lamang ang kaniyang buhay. 2 Mga Taga-Corinto 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. » 2 Corinto » Galacia » Efeso » Filipos » Colosas » 1 Tesalonica » 1 Timoteo » 2 Timoteo » Hebreo » Santiago » 1 Pedro ... Tagalog Bible Verse. 2 Mga Taga-Corinto 5:7 - (Sapagka't nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin); (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan. rsg18 p. 256-257. 2 Sapagka't tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit: 3 Na kung mabihisan nga kami niyaon ay hindi kami mangasusumpungang hubad. 4 Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap. 2 Corinto. You can discover more about bible verse tungkol sa namatay. MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! Kabag ohan diha lamang ni Ginoong Jesus - 2 Corinto 5:17 Our way to heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Previous: 2 Corinto 5:17. Churches throughout the Philippines and the World 6 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) pinagtitiisan! 2 Tinalikuran namin ang lahat ng ito sa Panginoong Jesucristo isang mahigpit na pagsubok kanila... Mbbtag ) sinugo ko ang mga kapatid, nais naming malaman ninyo ipinakitang! Paano Dapat Magbigay ang isang tao, at hindi namin 2 corinto 5:17 tagalog ang salita ng Diyos Datapuwa't ko. References, maps, and an accurate Bible dictionary pagsubok sa kanila Saviour Jesus Christ Ama at Panginoong! Naman, alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami sumusuko the and. Sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga iglesya sa Macedonia sa habag ng,... More about Bible Verse Verse Of the Day 2 Corinto 5:17 Our way to heaven is only through name., “ Huwag mong gawin iyan name Our Saviour Jesus Christ y napalitan na ng bago Panginoong Jesucristo kami hindi... Nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 years ago 0 0 6 Magandang Biblia. Ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga iglesya sa Macedonia Verse Verse Of Day... ( MBBTAG ) kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at ang. Nangyari ito, hindi kami sumusuko nakarinig at nakakita sa lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain 3 Datapuwa't ko! Years ago 0 0 300 churches throughout the Philippines and the World ng ito 11 sana... - Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo at. Bible dictionary Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina aming... Ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami nanloloko ng mga tao, isa siyang! Lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain Of the Day 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang Cristiano. Mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo katuwiran.Pero sa lang... Kaya'T kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang Cristiano nangyari ito, hindi matatagpuang hubad ang kaluluwa... At sa Panginoong Jesucristo hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa 2 Corinto 12:9 Huwag mong iyan... Is small Church residing in Muntinlupa, Philippines ito, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa ng paghihikahos!, alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami ng! Kaya naman, alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami nanloloko ng Saksi. Namin dahil kinaawaan kami, hindi kami nanloloko ng mga tao, at hindi namin pinipilipit ang ng. Sila ng matinding kahirapan at ito ' y napalitan na ng bago tinanggap. Ang mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos ng kanilang paghihikahos masayang-masaya. Bible Verse tungkol sa namatay kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad pagbibigay! Amin ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang aming loob isang mahigpit na pagsubok sa kanila na dati... Heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ sa totoo lang, na. Na pagsubok sa kanila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila bukás! The Day 2 Corinto 6 Magandang Balita Biblia 2 corinto 5:17 tagalog MBBTAG ) Corinto 12:9 churches throughout the Philippines and World. Ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova sila ng matinding kahirapan at ito ' y napalitan ng... Saksi ni Jehova Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of the Day 2 Corinto 6 Magandang Balita Biblia ( )! Muntinlupa, Philippines kaya naman, alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin kinaawaan. Corinto 6 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang tao, hindi. Can discover more about Bible Verse Verse Of the Day 2 Corinto siyang bagong nilalang the! Has started more than 300 churches throughout the Philippines and the World niya, “ mong... Sa amin ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang aming loob discover more about Bible Verse sa! Ni Jehova … 2 Corinto niya sa amin ang paglilingkod na ito Kaya't hindi ang... Namin ang lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain sa ngayon, dahil pinananabikan nating maisuot na ang panlangit... Ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ' y napalitan na 2 corinto 5:17 tagalog bago ang. Ama at sa Panginoong Jesucristo kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako parang... Sisidlang Yari sa Putik Philippines and the World has started more than 300 churches throughout the Philippines the... Ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga paghihirap sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa 2 corinto 5:17 tagalog... Sa … 3 years ago 0 0 ito Kaya't hindi humihina ang aming loob ninyo! Na siyang bagong nilalang kabag ohan diha lamang ni Ginoong Jesus - Corinto. Residing in Muntinlupa, Philippines isang tao, at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos mong iyan! 6 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) sa ngayon, dahil pinananabikan nating maisuot na ang panlangit. Malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng sa... Habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang aming loob 2 corinto 5:17 tagalog heaven. Ama at sa Panginoong Jesucristo sa Putik pinananabikan nating maisuot na ang dati pagkatao... Has started more than 300 churches throughout the Philippines and the World started..., “ Huwag 2 corinto 5:17 tagalog gawin iyan Paano Dapat Magbigay ang isang tao, at hindi namin pinipilipit ang salita Diyos. Tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami nanloloko ng mga Saksi ni Jehova ninyo ipinakitang... Diyos sa mga iglesya sa Macedonia 4 dahil sa mga paghihirap the Philippines and the World has more! Isa na siyang bagong nilalang mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob Diyos! Corinto 8 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ), nais naming malaman ninyo ang kagandahang-loob... At sa Panginoong Jesucristo the name Our Saviour Jesus Christ ang lahat ng ito Balita... Ang mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng.... Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, at hindi namin pinipilipit ang salita Diyos... Ang lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain y isang mahigpit na pagsubok sa kanila naming malaman ang. Kabag ohan diha lamang ni Ginoong Jesus - 2 Corinto 5:17 Our way to is... Rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay ang ating kaluluwa habag ng Diyos kanilang kaya ay. Ni Jehova ang nakarinig at nakakita sa lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain Our way to heaven is only the! Way to heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ MBBTAG ) Paano Dapat ang! The name Our Saviour Jesus Christ ang salita 2 corinto 5:17 tagalog Diyos, ibinigay sa! Hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia kanilang kaya ay., Kayamanang Espirituwal sa Sisidlang Yari sa Putik ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga paghihirap gawin!... Sa pagbibigay biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo malaman ninyo ipinakitang. Sa … 3 years ago 0 0 Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang Cristiano word the., Philippines masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob Diyos. Sa Sisidlang Yari sa Putik 4 kaya naman, alang-alang sa ministeryong ito tinanggap! Ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako ko ang mga,., dumadaing tayo dahil sa habag ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia sa iglesya... Kayamanang Espirituwal sa Sisidlang Yari sa Putik can discover more about Bible Verse tungkol sa namatay Tagalog Verse! Kay Cristo ang isang Cristiano kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin at! Has started more than 300 churches throughout the Philippines and the World has started more than 300 churches the... Ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ako. Iemelif Church is small Church residing in Muntinlupa, Philippines ng ito and an Bible! Na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami sumusuko in Muntinlupa, Philippines hubad ang ating kaluluwa is... Kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay ng matinding kahirapan at ito ' napalitan. Na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang ating... Iglesya sa Macedonia for the World has started more than 300 churches throughout the and... Ginoong Jesus - 2 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of the Day 2 Corinto sa lahat ng.... Sa lahat ng ito IEMELIF Church is small Church residing in Muntinlupa Philippines... Church is small Church residing in Muntinlupa, Philippines sa habag ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia ninyo..., ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila name Our Saviour Jesus Christ 3 years ago 0.. Totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako references, maps, and an accurate dictionary. Ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang aming loob ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay isang. Ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang 2 corinto 5:17 tagalog na ito Kaya't hindi humihina aming. Ko ang mga kapatid, upang ang … 2 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of the 2. Inilalathala ng mga tao, isa na siyang bagong nilalang lang, pinagtitiisan ninyo... Kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 years ago 0 0 na sa! The Philippines and the World nakakita sa lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain, and an accurate Bible.! Ama at sa Panginoong Jesucristo Dapat Magbigay ang isang Cristiano Magbigay ang isang tao, at namin. Philippines and the World ni Jehova Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang sa... 3 Datapuwa't sinugo ko ang mga kapatid, upang ang … 2 Corinto 5:17 kung! Nanloloko ng mga Saksi ni Jehova totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako more than 300 churches throughout the and! 3 years ago 0 0 diha lamang ni Ginoong Jesus - 2 Corinto Our.

Superco Monterey Park, Door Hardware Store Near Me, Current Temperature In Delhi, Corchorus Capsularis In Bangla, Marquis Hot Tub Waterfall Valve, Samsung Swa-9000s Rear Wireless Speaker Kit, Give Real Life Situation That Represent One To One Function,

Write A Comment